Regulamin

Regulamin Sanatorium Zefir
Krynica Morska
ul. Żołnierzy 2

Goście przebywający w Sanatorium Zefir zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń personelu obiektu. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

 1. Doba pobytu rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu i kończy do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00 – 6:00.
 3. Goście po przyjeździe zobowiązani są zameldować się w recepcji ośrodka. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 4. Należność za pobyt należy zapłacić najpóźniej w dniu przyjazdu gotówką lub kartą płatniczą w recepcji ośrodka.
 5. Na terenie ośrodka znajdują się płatne, niestrzeżone miejsca postojowe.
 6. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia znajdującego się w pokojach, pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz na terenie obiektu. Goście zobowiązani są niezwłocznie poinformować recepcjonistę o wszelkich szkodach i pokryć ich koszt .( Zał. 1 )
 7. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata 150 zł. W dniu wyjazdu należy rozliczać się z klucza oraz pilota w recepcji.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenie, jak również używanie ognia otwartego.
 9. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia wyposażenia / np. koce, lampki itp./ palenia papierosów w pokojach, na balkonach i na terenie ośrodka , poza miejscem do tego wyznaczonym oraz suszenia grzybów –niedostosowanie się do zakazu skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia – wpłata w recepcji ośrodka.
 10. Obowiązuje zakaz wnoszenia własnego alkoholu na teren kawiarni , restauracji i bazy rehabilitacyjnej.
 11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także tym które zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 12. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia ośrodka bez prawa do zwrotu kosztów.
 13. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. klęsk żywiołowych lub innych sytuacji wyjątkowych, uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z dokonaną rezerwacją, ośrodek zwolniony jest z przyjętego zobowiązania i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe, niezależne od niego niedogodności, np. przerwy w dostawie prądu, wody, WI-FI.
 15. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia Gości, znajdującego się w pokojach pomieszczeniach ogólnodostępnych i terenie ośrodka ,ani za pozostawione na miejscu postojowym pojazdy i znajdujące się w nich mienie.
 16. Intencją właścicieli Sanatorium Zefir jest zapewnienie Gościom jak najlepszego wypoczynku. Wszelkie problemy związane z realizowanymi przez nasz obiekt świadczeniami czy stosowaniem niniejszego regulaminu – winny być przedstawione personelowi ośrodka niezwłocznie po ich stwierdzeniu, najpóźniej w dniu wyjazdu. Obie strony winny starać się rozwiązać problem polubownie, a przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia – ewentualne spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez właściwy Sąd powszechny.
 17. PHT ” LEMAX – TOUR’’ Sp. z o .o wystawia faktury VAT.
 18. Dokonując rezerwacji pokoi w obiekcie klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez PHT ‘’LEMAX- TOUR’’ Sp. z o. o podanych danych osobowych. Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny i jest wymogiem umownym jak i ustawowym (art. 6 ust. 1 b RODO) , niezbędny do dokonania rezerwacji. Dane te objęte są ochroną i będą przetwarzane w celu realizacji rezerwacji jak i innych świadczonych usług wykonywanych przez Sanatorium Zefir oraz w przyszłości w celu ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji lub poprawienia.
 19. W przypadku dokonania rezerwacji w imieniu lub na rzecz innych osób klient oświadcza, iż jest uprawiony do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych obecnie i w przyszłości w celach związanych z prowadzoną przez PHT ‘’LEMAX- TOUR’’ Sp. z o .o działalnością.
 20. W przypadku gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych , PHT ‘’LEMAX- TOUR’’ Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach (art. 6 ust. 1 a RODO).

WARUNKI KOŃCOWE

 1. Klienci Sanatorium Zefir mają obowiązek zapoznać się z regulaminem Ośrodka. Pobyt w Ośrodku oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych gości Sanatorium Zefir jest firma PHT ‘’LEMAX- TOUR’’ Sp. z o.o. z siedzibą w Stegnie ul. Kościuszki 1, 82-103 Stegna
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zefir.mierzeja.pl i w recepcji ośrodka .
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.